Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

SUPRDEAL.CZ

1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Suprdeal.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
  2. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.suprdeal.cz.
  3. Provozovatelem internetového obchodu je Suprdeal s.r.o., IČ0: 07454104, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 301299.
  4. Prostřednictvím internetového obchodu Suprdeal.cz prodávají zboží zahraniční subjekty.
  5. Provozovatel internetového obchodu pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.
  6. Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu Suprdeal.cz.   
  7. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.
  8. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese www.suprdeal.cz, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.
  9. Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.suprdeal.cz řídí právem České republiky.
  10. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele internetového obchodu. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@suprdeal.cz. 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.   
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu.
  3. Prodávající prostřednictvím provozovatele internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.
  4. Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
  5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  6. Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.3) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.suprdeal.cz). 
  7. Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.
  8. V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech,  bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu suprdeal.cz.    

3. Obsah kupní smlouvy

 1. Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem. 
 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice nebo na Slovensku.
 3. Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 4. Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném a balném a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.suprdeal.cz v rubrice nazvané Doprava a doba dodání jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 5. Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.
 6. Platební podmínky, včetně údajů o případně účtovaném poplatku za platbu na dobírku, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.suprdeal.cz v rubrice nazvané Doprava a doba dodání. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 7. Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné, balné a/nebo poplatek za platbu na dobírku, hradí se všechny tyto platby najednou.
 8. Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.
 1. V případě potřeby poskytne provozovatel internetového obchodu kupujícímu na jeho žádost bezúplatně součinnost nutnou ke zdárnému absolvování celní procedury, které podléhá dovoz zboží na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.suprdeal.cz.           
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 3. Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis. 
 4. Vyplněním a odesláním objednávky v rámci internetového obchodu suprdeal.cz dává kupující prodávajícímu a provozovateli internetového obchodu souhlas ke shromažďování a uchovávání (archivování) osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Pravidla nakládání s osobními údaji a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese www.suprdeal.cz v rubrice nazvané Zásady zpracování osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 5. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu suprdeal.cz odstoupit. Podrobnosti stanoví vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nacházející se na internetové adrese www.suprdeal.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Toto poučení je součástí těchto obchodních podmínek. Poučení upravuje podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy a obsahuje formulář pro odstoupení od smlouvy.
 6. Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese www.suprdeal.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.
5. Ochrana osobních údajů Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Více v dokumentu zásady zpracování osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

 1. V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetového obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.6.2018.
 3. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
 4. Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.